Биография от 1990 г., Хайфа, Израел.

Posted: 09.05.2012 in Bulgarian literature

Биографични сведения за писателя, написани от самия него за предстоящото издание на 5 тома „Избрани съчинения“ послучай 70 годишнината му през 1991 г.;  за съжаление, това издание не се осъществи, заради политическите промени в страната през 1989-1990 г., „избухването“ на т.н. демокрация и разграбването на паричните фондове, вкл. и на Съюза на българските писатели, където по традиция се печатаха всички подобни издания. 

Биографични сведения за писателя

БОРИС АПРИЛОВ

/Атанас Василев Джавков/

БОРИС АПРИЛОВ /Атанас Василев Джавков/ е роден на 21 март 1921 год. в гр. Малко Търново – България.

Израства и учи в пристанищния град Бургас. Там, като ученик, пише и печати първите си разкази за моряците, рибарите и скитниците. Още в ученическата му възраст вестник “Бургаски фар” го назначава за свой репортер. Все още под името Атанас Джавков започва да изпраща хумористични разкази на столичния, единствен в България хумористичен седмичник “Стършел”.

Скоро седмичникът го повиква в София и го назначава за редактор на културния отдел.

С новото си писателско име – Борис Априлов (1949 г.), авторът в продължение на 15 години издава хумористичните си книги: “Тревоги”, “Върхът на нахалството” “Кифлата на началника”, “Нокаут” и “Пиратска романтика”. Първата от споменатите книги излиза само в 2000 екземпляра, а следващите в 30.000. Хуморът му става желан гост на всички вестници и списания. Борис Априлов е приет за член на Съюза на българските писатели, става професионалист, започва да живее само от хонорари и авторските си права, отново се връща при морето и рибарите, построява си ветроходната яхта “Ахасфер”.

Напуснал пределите на хумора, заел се предимно със сериозната белетристика, от 1960 година нататък той издава сборниците с разкази: “Морето е на всички”, “Докосване”, “Есенни дюни”, “Часът на източния бриз”, “Отбраната на Спарта” и “Деликатно настроение”. Сборници с повести: “Четири повести”, “Далечно плаване” /съдържа три повести/. Романи: “Преобръщането” и “Маймунската кожа”.

През 1991, по случай Седемлесетгодишнината на автора ще бъде издадена “Прекосяването на великата прерия” /избрани разкази и повести/, както и новите му романи: “Великата суета” и “Цикладските острови”.

В десетки издания с тиражи по 50 и 80.000 са издадени романите и повестите му за деца и юноши. Поредицата “Приключенията на Лиско” е съставена от три романа и десет повести, възлиза на 1000 страници. Всички повести са излъчени по телевизията като рисувани и куклени филми, а романите като сериали; прозвучали са по радиото, издадени са в СССР, Чехословакия, Полша, ГДР, Унгария. Един от романите му – “Приключенията на Лиско по море” – спечели националната награда по детска литература през 1968 година.

Като драматург Борис Априлов е известен с пиесите си “Островът”, “Дъждът”, “Кораб с розови платна”, “Чими”, “Прерия” и “Пътят към Мозамбик” /наградена/. Пиесите му са поставени по театрите на цяла България, като всяка една на столична сцена е прехвърлила стоте представления. Някои от тях са играни в чужбина, а “Чими”, след като бе поставена на седем-осем места в Западна Германия, направи сто представления в Лондон и Ливърпул, под режисурата на Пол Хърмън.

Детската драматургия на автора обхваща около 30 пиеси и 40 радиопиеси. Десетина от пиесите му се играят непрекъснато, в момента – както в България, така и в ГДР, СССР, Чехословакия, Полша, Западна Германия, Румъния, Унгария. Някои от тях – “Шестте пингвинчета”, “Не пипай куфара”, “Щраусчето”, “Квадратните същества”, “Динди” и др. са награждавани. Други, вече като постановки, са печелили първите награди на фестивалите.

Борис Априлов е написал сценариите на филмите “Петимата от “Моби Дик”, “Бягство в Ропотамо”, “Здрачаване”. И трите филма са поставени от известни режисьори. Двата нямат блестяща съдба, но първият от тях от десет години насам всяка година се връща на екраните по цялата страна.

Борис Априлов не е написал нито ред в полза на комунистическия режим, не е изразил нито едно хвалебствие към изтъкнатите хора на властта. Изследвания и статии за него са написани само от дисидентски настроени критици. През целия си творчески живот е бил професионалист, препитавал се е само с хонорари и авторски права, както от страната, така и от чужбина.

Хайфа, 7 юни 1991

Autobiography, written for his anniversary  five books collection „Collected Works“ on the occasion of his 70th anniversary in 1991, but that never happened because of the fall of the political authority in Bulgaria in 1989 and the subsequent pillaging of the funds of the Writers’ Union in Bulgaria…

BORIS APRILOV
(Atanas Vassilev Djavkov)

BORIS APRILOV (Atanas Vassilev Djavkov) was born on March 21, 1921 in Malko Tarnovo* – Bulgaria. He grew up and studied in the port city of  Burgas*. There, as a student, he wrote and published his first short stories of sailors, fishermen and travelers. Even at school age the newspaper Burgas Lighthouse* appointed him as a reporter. Still under the name Atanas Djavkov he began sending humorous stories to the satirical weekly newspaper Hornet* the only one of its kind in those years. Soon the journal summoned him to Sofia and appointed him editor of their cultural department. With his new pen name – Boris Aprilov*, in the following fifteen years he went on to publish his humourous books Concerns, The Height of Insolence, The Chief’s Muffin, Knockout and Pirate Romance. The first of these books was published in only 2000 copies, but the rest went up to 30,000. His kind of humour became a welcome guest in all newspapers and magazines. Boris Aprilov was admitted to the Union of  Bulgarian Writers, became a professional and started making a living from royalties and copyrights. He returned back to the themes for the seaside and the fishermen, and soon built his beloved yacht, Ahasver.

Having left the confines of humour, and having dedicated himself  mainly to serious fiction, from 1960 onwards he published collections of short stories: The Sea Belongs to Everyone, Touch, Autumn Dunes, The Hour of the Eastern Breeze,  Sparta’s Defense and A Delicate Mood. Collections of novelettes: Four Novelettes, Distant Sailing (containing three novelettes).Novels: The Overkill and The Monkey Skin.

Crossing the Great Prairie (selected short stories and novelettes) and his new novels, The Great Vanity and Cyclades were published in 1991 to coincide with his seventieth birthday.**

His novels and novelettes for children and adolescents were published in print-runs of 50,000 to 80,000 copies. The series The Adventures of Foxie includes three novels and ten novelettes, and amounts to 1,000 pages. All novelettes have been broadcast on television as animated and puppet theater productions, and the novels as serials. There were also numerous radio adaptations. His books have been published in the USSR, Czechoslovakia, Poland, East Germany and Hungary. One of his novels – The Adventures of Foxie at Sea – won the National Prize for Children’s Literature in 1968.

As a playwright Boris Aprilov is known for his plays The Island, The Rain, A Ship with Pink Sails, Chimi, Prairie and The Road to Mozambique (prize-winning). His plays have been performed in theaters all over Bulgaria, each one exceeding a hundred performances. Some of them have been played abroad; Chimi after being staged at eight locations in West Germany, had a hundred performances in London and Liverpool, directed by Paul Herman.

He has written about 30 plays and 40 radio plays for children and young adults. Ten of his plays are played continuously at the moment – both in Bulgaria and East Germany, Russia, Czechoslovakia, Poland, West Germany, Romania, Hungary. Some of them, The Six Penguins, Don’t Touch the Suitcas, The Little Ostrich, Square Creatures, Dindie and others, have won prizes. Others, primarily as theatre productions, have been awarded first prizes at various festivals.

Boris Aprilov wrote the screenplays for the films The The five from “Moby Dick”, Escape to Ropotamo and Dusk. All three films have been directed by first-rate directors. The latter two did not achieve greatness, but the first one has returned to screens nationwide once a year for ten years straight.

Boris Aprilov has not written a single line in favour of the communist regime and has not delivered any eulogy to prominent people in power. Studies and articles about him have been written only by dissident-minded critics. Throughout his creative life he was a professional and earned his living only from royalties and copyrights, from both home and abroad.

Haifa, June 7, 1990

* He died on April 10, 1995 in Hayfa, Israel.
** That never happend because of the changes in the political life and  plundering of the Writers’ Union funds in Bulgaria…

Борис Априлов;
Атанас Джавков;
Малко Търново, България;
Бургас, България;
в-к Бургаски фар;
в-к Стършел;

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s